Oefentherapie Holten

Vergoedingen

Vanaf 1 juli 2008 kunt u zowel met een verwijzing als zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht. Hoe gaat het in zijn werk? U meldt zich aan. Een afspraak wordt gemaakt.

Zonder verwijzing:
Er vindt een screening plaats van 10 minuten om vast te stellen of oefentherapie de geschikte behandeling is. Indien uit de screening blijkt dat Oefentherapie voor u de geschikte behandeling is dan wordt de behandeling gestart en volgt er een intake en onderzoek. Mocht uit de screening blijken dat Oefentherapie niet de geschikte behandeling voor u is, dan wordt u geadviseerd contact met uw huisarts op te nemen.

Met verwijzing:
Er is direct een intake en onderzoek, waarna de behandeling start.

Vergoeding:
Oefentherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgvezekeraar. Raadplaag uw zorgpolis of zorgverzekeraar hierover. Indien u niet voor vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking komt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Het tarief bedraagt € 31,00 per behandeling.

Informatie over vergoedingen.

In uw polis staan de vergoedingen voor Algemene Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en Kinderoefentherapie. Lees dit te allen tijde goed door. Let op dat oefentherapie en fysiotherapie uit hetzelfde aantal vergoedingen komen.

 1. Algemene Oefentherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw ziektekostenverzekering.

 2. Kinderoefentherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering (18x). Dit aantal kan verhoogd worden mits uw kind ook aanvullend verzekerd is. Het aantal zittingen die vergoed worden zijn afhankelijk van het aanvullende pakket dat u voor uw kind afgesloten heeft.

 3. Chronische indicatie. De overheid heeft een lijst ( bijlage 1 van de zorgverzekeringswet) samengesteld met zogenaamde chronische indicaties. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor oefentherapie grotendeels vanuit de BASISverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Op de verwijzing voor de oefentherapeut vermeldt de arts of specialist uw aandoening. Alleen wanneer deze aandoening voorkomt op de lijst ( bijlage 1 van de zorgverzekeringswet) is er sprake van een chronische indicatie. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekeringvergoed. Vanaf de 21e behandeling wordt deze chronische indicatie vanuit de basisverzekering vergoed.
  Heeft u een aanvullende verzekering maar zit er voor minder dan 20 behandelingen oefentherapie vergoeding in of bent u niet aanvullend verzekerd, dan zult u het deel dat niet voor vergoeding in aanmerking komt zelf moeten betalen.
  De chronische indicatie komt ten laste van de eigen bijdrage. Als deze is voldaan, dan krijgt u alles vergoed.

 4. U dient zelf weet te hebben van de vergoedingen vanuit uw verzekering. De behandelend therapeut is hiervoor niet verantwoordelijk en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij het doorgeven van onjuiste informatie.

 5. Indien de limiet van de verzekeringsvoorwaarden overschreden wordt met een of meerdere behandeling(en), worden de kosten in rekening gebracht bij de patiënt. Hiervoor is de behandelend therapeut niet verantwoordelijk.

 6. Lees goed uw verzekeringspapieren door om te weten op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Voor welke klachten kunt u bij een oefentherapeut terecht?

Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN Oefentherapie Holten Praktijk voor Algemene Oefentherapie en Kinderoefentherapie. Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling Oefentherapie Mensendieck of kinderoefentherapie.

 2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn gedaan.

 3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.

 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

 6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn te zake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is,de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.

 8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.